Moner moto songi pele

Picture
Moner moto songi pele,
jeteo ami pari jele,
Hoteo pari nyangto Pele,
moner moto songi pele.

URbo hothat pakhir moton,
korbo shuru twaker joton,
paRte pari bush-ke dhile,
moner moto songi pele.

Gobhir jole dub lagabo,
han-baRite bhut bhagabo,
jhNap lagabo gorom tele,
moner moto songi pele.
(courtsey "Ajantrik")

Swapno-sombhob

Picture
Morog dhore palok-gulo nilem khule,
niye gelem dolma-pahaRe -
lagiye dilem tar hatir lyaje
Hati kNadte thake,
chokher jol balti kore boye niye jay
africa-r pygmy-ra.
Hati-r mangso tara jhora patar
agune sNyake, ar
bhorer kuwasha bhed kore
alarrm-er shobdo amay churmar kore.
Se alarm-e bob dylan-er ganer
madhurjyo nei,
tate baje morog-er kNokor kNo.  
(courtsey "Ajantrik")

Sheeter rate

Picture
Sheeter rate baRir chhate borof jodi poRe,
buker majhe jwaliye agun, sNedhiye jeyo ghare.

Sei aguner fulki diye jhwalse niye pNatha,
rutir sathe jomie sNatao, chukke jabe lyata.

Kom jodiba poRe ata, gNuRiye gomer chhati,
goRiye ruti gol hoye jao dadu-r sathe nati.

Tarporete janla-gulo bondho kore diye,
kombolete jNakiye boso sobbaike niye.

Goppo choluk, roser bonya chhutiye dao dedar,
mon chhute jak bharot-juRe, bodri kimba kedar.


Thakle elem biswo-bhuban aste paro ghure,
boddho ghar-er bNadhon chheRe pahaRe-prantore.

Kimba tumi beriye poRo bondukta kNadhe,
bir shikari jethay bose chhagol-top bNadhe.

dujon mile machay choRe moshar kamor khawa,
rate kokhon ghumiye gechho, edike bagh hawa.

Emni korei goru-gulo gachhe-gachhe choRuk,
Sheeter rate monta tomar majh-akashe uRuk.
(courtsey "Ajantrik")

Picture

Samle

Gogon dolay choRe ele,
                                  hothat kotha hote,
eto din ki bhromon lila,
                                  cholchhilo bilete?
Astine tai khushbu sores,
                                  byapok aNaka teri,
jiver dogay damn-kurakur,
                                  cake-er dogay cherry.
hater khNaje pipe sNata,
                                  biRir kopal poRa,
gadhar paye merechho lyang,
                                  pyantu tole ghoRa.
hater buke kalir prolep,
                                 tatto-r chhoRachhoRi,
kothar pNyache am-jonota,
                                 kompo thorohori.
rowab dekhe chokkhu moder
                                    chhanar boRa somo,
bilet-ferot ram chaliyat,
                                    tomay nomo nomo.